Property Code: 3107453 – 28-02 Parsons Blvd Unit 6G, Flushing, NY, 11354